Selamat Datang! ;) //

      

Kadar Fi

1) Fi yang berikut hendaklah dibayar berkenaan dengan perkara yang disebut dalam Akta dan Peraturan-peraturan ini

PERKARAKADAR FI
a) mengenai apa-apa permohonan dibawah subseksyen 7(1) Akta bagi pendaftaran sesuatu Pertubuhan Belia

RM30.00
b) bagi mengeluarkan perakuan pengesahan di bawah perenggan 11(c) Akta tau bagi mendaftarkan Seseorang angota sesuatu pertubuhan belia sebagai pegawai awam di perenggan 11(c) AktaRM10.00
c) mengenai apa-apa permohonan di bawah subseksyen 17(1) Akta bagi kelulusan apa-apa penukaran nama atau tempat urusan atau bagi  apa-apa pindaaan kaedah-kaedah sesuatu pertubuhan belia berdaftarRM10.00
d) mengenai apa-apa permohonan di bawah subsekyen 18(1) Akta bagi kelulusan untuk menubuhkan sesuatu cawangan pertubuhan        belia (peraturan 8)RM10.00
e) mengenai apa-apa permohonan bagi suatu salinan terperaku mana-mana dokumen yang diberikan kepada sesuatu pertubuhan belia    oleh pertubuhan belia oleh pendaftar dan disebut dalam peraturan 5,6 atar 7.RM10.00 bagi tiap-tiap salinan
f) bagi membuat salinan terperaku mana-mana dokumen yang difailkan di bawah AktaRM2.00 bagi tiap-tiap muka surat 
g) bagi memeriksa dokumen sesuatu pertubuhan belia yang ada dalam milikan Pendaftar atar Penolong Pendaftar

RM10.00
h) bagi memproses sesuatu rayuan kepada Menteri di bawah seksyen 30 AktaRM50.00
i) mengenai apa-apa permohonan bagi mendapatkan maklumat mengenai nama dan/ atau alamat sesuatu pertubuhan belia
RM2.00

2) Selaras dengan pindaan subperaturan 15(2) kaedah bayaran dengan setem dipinda kepada kaedah bayaran secara tunai, cek jurubank, wang pos atau kiriman wang kepada pendaftar. Bagi pembayaran dan penerimaan secara tunai hanya boleh dilaksanakan di kaunter Ibu Pejabat ROY Putrajaya sahaja.

Pengecualian dari membayar fi

Walau apa pun peraturan 15, tiada fi kena dibayar berkenaan dengan apa-apa perkara yang disebut dalam peraturan itu jika perkara itu berkaitan dengan maklumat mengenai sesuatu pertubuhan belia dan maklumat itu dikehendaki bagi sesuatu maksud rasmi oleh mana-mana jabatan Kerajaan Persekutuan tau Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun atau Agensi lain Kerajaan Persekutuan atau Negeri, atau pikhaak berkuasa tempatan sebagaimana diluluskan oleh Pendaftar.

Fi Carian

PERKARAKADAR FI
(a) Salinan Dokumen Fi Fail
(Setiap Muka Surat)

RM2.00
(b) Maklumat Nama/ Alamat Pertubuhan BeliaRM2.00
(c) Pindaan (Nama/ Penukaran Alamat/ Pindaan Undang-Undang Tubuh/ Kebenaran Bendera, Lambang)RM10.00
(d) Kebenaran Cawangan BaharuRM10.00
(e) Salinan Sijil / Dokumen Pendaftaran RM10.00
(f) Pendaftaran Pegawai Awam RM10.00
(g) Pemeriksaan DokumenRM10.00
(h) Pendaftaran Pertubuhan Belia  RM30.00
(i) Rayuan Kepada Menteri RM50.00

Selaras dengan pindaan subperaturan 15(2) kaedah bayaran dengan setem dipinda kepada kaedah bayaran secara tunai, cek jurubank, wang pos atau kiriman wang kepada pendaftar. Bagi pembayaran dan penerimaan secara tunai hanya boleh dilaksanakan di kaunter Ibu Pejabat ROY Putrajaya sahaja.