• Meluluskan permohonan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh 5 hari dengan syarat ianya mematuhi kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 
   
 • Membantu dan membimbing pertubuhan belia dalam proses pendaftaran pertubuhan belia 
   
 • Membantu menyelesaikan sebarang pertikaian dalam pertubuhan belia melalui perbincangan dan perundingan mengikut peruntukan dalam akta. 
   
 • Menyiasat sebarang aduan yang berasas.
   
 • Memantau perjalanan pentadbiran kemajuan pertubuhan belia serta memberi bimbingan dan khidmat nasihat yang sewajarnya.