CAWANGAN PENDAFTARAN

 • Memproses permohonan pendaftaran pertubuhan belia
 • Memproses permohonan berkaitan pertukaran/pindaan nama, alamat, bendera dan logo.
 • Memproses permohonan pindaan perlembagaan dan carian maklumat
 • Mengeluarkan perakuan pendaftaran bagi pertubuhan belia yang telah didaftarkan
 • Mengurus dan mengemaskini rekod, data dan maklumat pendaftaran pertubuhan belia. (Termasuk Sistem Pendaftaran Pertubuhan Belia – eROY)
 • Menyediakan statistik berkala mengenai pertubuhan belia berdaftar.

 

CAWANGAN PENYELARASAN DAN PEMANTAUN

 • Menyedia Peraturan Garis Panduan Berkaitan Pengurusan Pertubuhan Belia
 • Memberi Khidmat Nasihat dan Bimbingan
 • Urusetia Panel Penyelesaian Pertikaian
 • Menyelaras Program Latihan dan Pembangunan Pertubuhan Belia 
 • Menjalankan Kajian ke Atas Perkara Berhubungkait dengan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007.
 • Merancang dan Melaksana Pendekatan Kawal Selia ke atas Pertubuhan Belia
 • Memantau Pengurusan dan Perjalanan Pertubuhan Belia Selaras dengan Kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007
 • Menjalankan Siasatan Berhubung Tindakan dan Praktis Bercanggah Dengan Akta Dalam Pertubuhan Belia
 • Memulakan Prosiding Untuk Mengecaj Kes-Kes Berkaitan Di Mahkamah
 • Menjalankan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pertubuhan Belia dan Menyiasat Aduan-Aduan ResmiMenyelaras Urusan Berkaitan Amaran, Penggantungan dan Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan Belia 
   

CAWANGAN PENGURUSAN

 • Pentadbiran
 • Menguruskan dan Merekodkan Permohonan Cuti Kakitangan
 • Menguruskan Permohonan Penggunaan Kenderaan termasuk Mendaftar Penggunaan Kad Touch N Go dan Kad Inden Minyak
 • Menyediakan Laporan Perakam Waktu Menerima, Mendaftar dan Mengedar Surat-Surat Terima dan Surat-Surat Keluar 
 • Menyelenggara Sistem Fail Pejabat
 • Menguruskan Persediaan Mesyuarat  

  

 • Kewangan
 • Menguruskan Permohonan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Untuk Pejabat PPPB
 • Menguruskan Bayaran Bagi Setiap Bil, Invois dan Kontrak Kepada Pembekal / Kontraktor
 • Menguruskan Penerimaan, Pendaftaran dan Pengagihan Bekalan Pejabat, Bekalan Aset Alih Kerajaan
 • Menguruskan Pelupusan Aset Alih Kerajaan
 • Menubuhkan Jawatankuasa dan Menyediakan Laporan Kewangan 
 • Bertanggungjawab Atas Segala Pertanyaan Naziran Atau Audit Berkaitan dengan Kewangan 

 • Latihan
 • Memastikan setiap kakitangan mendapat latihan dan merekod latihan dalam buku perkhidmatan dan menyediakan laporan latihan kakitangan.