CAWANGAN PENDAFTARAN

Memproses Permohonan Pendaftaran

Memproses Permohonan Berkaitan Pertukaran/Pindaan Nama, Alamat, Bendera dan sebagainya

Menyemak Penyata Tahunan

Memproses Permohonan Pindaan Perlembagaan

Memproses Permohonan Maklumat/Carian Mengemaskini Rekod Pendaftaran Pertubuhan Belia
 

 

CAWANGAN KHIDMAT NASIHAT DAN PENYELARASAN

Menyedia Peraturan Garis Panduan Berkaitan Pengurusan Pertubuhan Belia

Memberi Khidmat Nasihat dan Bimbingan

Urusetia Panel Penyelesaian Pertikaian

Menyelaras Program Latihan dan Pembangunan Pertubuhan Belia

Menjalankan Kajian Ke Atas Perkara Berhubungkait Dengan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007

 

 

CAWANGAN PENGUATKUASAAN DAN PEMANTAUAN

Merancang Dan Melaksana Pendekatan Kawal Selia Ke Atas Pertubuhan Belia

Memantau Pengurusan Dan Perjalanan Pertubuhan Belia Selaras Dengan Kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007

Menjalankan Siasatan Berhubung Tindakan dan Praktis Bercanggah Dengan Akta Dalam Pertubuhan Belia

Memulakan Prosiding Untuk Mengecaj Kes-Kes Berkaitan Di Mahkamah

Menjalankan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pertubuhan Belia dan Menyiasat Aduan-Aduan ResmiMenyelaras Urusan Berkaitan Amaran, Penggantungan dan Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan Belia
 

 

UNIT PENGURUSAN

 

  • PENTADBIRAN

Menguruskan dan Merekodkan Permohonan Cuti KakitangaMenguruskan Permohonan Penggunaan Kenderaan termasuk Mendaftar Penggunaan Kad Touch N Go Dan Kad Inden Minyak
Menyediakan Laporan Perakam WaktuMenerima, Mendaftar dan Mengedar Surat-Surat Terima dan Surat-Surat Keluar
Menyelenggara Sistem Fail Pejabat
Menguruskan Persediaan Mesyuarat
 

  • KEWANGAN

Menguruskan Permohonan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Untuk Pejabat PPPB
Menguruskan Bayaran Bagi Setiap Bil, Invois dan Kontrak Kepada Pembekal / Kontraktor
Menguruskan Penerimaan, Pendaftaran dan Pengagihan Bekalan Pejabat
Menguruskan Penerimaan, Pendaftaran dan Pengagihan Bekalan Aset Alih Kerajaan
Menguruskan Pelupusan Aset Alih Kerajaan
Menubuhkan Jawatankuasa dan Menyediakan Laporan Kewangan
Bertanggungjawab Atas Segala Pertanyaan Naziran Atau Audit Berkaitan Dengan Kewangan
 

  • LATIHAN

Memastikan setiap kakitangan mendapat latihan dan merekod latihan dalam buku perkhidmatan dan menyediakan laporan latihan kakitangan

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable