CAWANGAN PENDAFTARAN

 • Memproses permohonan pendaftaran pertubuhan belia
 • Memproses permohonan berkaitan pertukaran/pindaan nama, alamat, bendera dan logo.
 • Memproses permohonan pindaan perlembagaan dan carian maklumat
 • Mengeluarkan perakuan pendaftaran bagi pertubuhan belia yang telah didaftarkan
 • Mengurus dan mengemaskini rekod, data dan maklumat pendaftaran pertubuhan belia. (Termasuk Sistem Pendaftaran Pertubuhan Belia – eROY)
 • Menyediakan statistik berkala mengenai pertubuhan belia berdaftar.

 

CAWANGAN PENYELARASAN DAN PEMANTAUN

 • Menyedia Peraturan Garis Panduan Berkaitan Pengurusan Pertubuhan Belia
 • Memberi Khidmat Nasihat dan Bimbingan
 • Urusetia Panel Penyelesaian Pertikaian
 • Menyelaras Program Latihan dan Pembangunan Pertubuhan Belia 
 • Menjalankan Kajian ke Atas Perkara Berhubungkait dengan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007.
 • Merancang dan Melaksana Pendekatan Kawal Selia ke atas Pertubuhan Belia
 • Memantau Pengurusan dan Perjalanan Pertubuhan Belia Selaras dengan Kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007
 • Menjalankan Siasatan Berhubung Tindakan dan Praktis Bercanggah Dengan Akta Dalam Pertubuhan Belia
 • Memulakan Prosiding Untuk Mengecaj Kes-Kes Berkaitan Di Mahkamah
 • Menjalankan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pertubuhan Belia dan Menyiasat Aduan-Aduan ResmiMenyelaras Urusan Berkaitan Amaran, Penggantungan dan Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan Belia 
   

CAWANGAN PENGURUSAN

 • Pentadbiran
 • Menguruskan dan Merekodkan Permohonan Cuti Kakitangan
 • Menguruskan Permohonan Penggunaan Kenderaan termasuk Mendaftar Penggunaan Kad Touch N Go dan Kad Inden Minyak
 • Menyediakan Laporan Perakam Waktu Menerima, Mendaftar dan Mengedar Surat-Surat Terima dan Surat-Surat Keluar 
 • Menyelenggara Sistem Fail Pejabat
 • Menguruskan Persediaan Mesyuarat  

  

 • Kewangan
 • Menguruskan Permohonan Perolehan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Untuk Pejabat PPPB
 • Menguruskan Bayaran Bagi Setiap Bil, Invois dan Kontrak Kepada Pembekal / Kontraktor
 • Menguruskan Penerimaan, Pendaftaran dan Pengagihan Bekalan Pejabat, Bekalan Aset Alih Kerajaan
 • Menguruskan Pelupusan Aset Alih Kerajaan
 • Menubuhkan Jawatankuasa dan Menyediakan Laporan Kewangan 
 • Bertanggungjawab Atas Segala Pertanyaan Naziran Atau Audit Berkaitan dengan Kewangan 

 • Latihan
 • Memastikan setiap kakitangan mendapat latihan dan merekod latihan dalam buku perkhidmatan dan menyediakan laporan latihan kakitangan.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable