Soalan Lazim

Soalan Lazim
Antara fungsi-fungsi Institut ini adalah:
 • untuk bertindak sebagai pusat penyelidikan pembangunan belia kebangsaan;
 • untuk mengumpul, mengurus dan menyebarkan maklumat berkaitan pembangunan belia;
 • untuk menjalankan, memudahkan atau membiayai penyelidikan berkaitan pembangunan belia;
 • untuk mengadakan perkhidmatan teknikal, nasihat, perundingan dan perkhidmatan berkaitan pembangunan belia;
 • untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan institusi lain di dalam dan luar negara berkaitan pembangunan belia;
 • untuk menganalisis, menilai dan membuat syor mengenai aktiviti belia anjuran pertubuhan belia, badan kerajaan, organisasi bukan kerajaan atau sektor swasta;
 • untuk menjalankan program bercorak pendidikan dan kesedaran untuk menggalakkan pembangunan belia; dan
 • untuk bekerjasama, menyelaras dan menyertai dalam program penyelidikan pembangunan belia anjuran pelbagai organisasi termasuk organisasi antarabangsa.
Majlis Perundingan Belia Negara yang dianggotai oleh wakil Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, semua Anggota Dewan Tertinggi dan Anggota Jawatankuasa Kerja badan induk pertubuhan belia di peringkat kebangsaan serta anggota lantikan lain yang boleh menyumbang kepada pembangunan belia berfungsi sebagai badan perunding dalam hal yang berkaitan pembangunan belia.
Majlis Belia Malaysia adalah badan induk pertubuhan belia di peringkat kebangsaan yang menggabungkan dan menyelaras semua pertubuhan belia yang bergabung dengannya. Fungsinya adalah:
 • untuk menyalurkan suara belia kepada kerajaan;
 • untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam menjalankan program dan aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan belia;
 • untuk melaksana apa-apa fungsi lain di bawah Akta ini.
Antara kesan langsung yang dikenalpasti apabila akta ini dikuatkuasakan termasuklah:
 • Pertubuhan belia akan didaftar di bawah Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia, Kementerian Belia dan Sukan;
 • Ahli dan Pemimpin Pertubuhan Belia hendaklah dari kalangan mereka yang berumur tidak kurang 15 tahun dan tidak melebihi 40 tahun;
 • “Pertubuhan Belia” diberi definisi yang lebih jelas bagi memudahkan urusan pendaftaran serta membezakannya daripada pertubuhan lain;
 • Ketua Pertubuhan Belia di peringkat kebangsaan hanya boleh menyandang jawatan utama tersebut selama 6 tahun secara berterusan;
 • Kawal seliaan dan pemantauan ke atas pertubuhan belia yang berdaftar dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan; 
 • Sebarang pertikaian dalaman yang berlaku dalam pertubuhan belia yang berdaftar perlu diselesaikan menurut tatacara yang dinyatakan dalam akta;
 • Majlis Belia Malaysia diiktiraf sebagai sebuah badan induk utama kepada pertubuhan belia dan ianya berperanan besar dalam penyaluran “suara belia”;
 • Kesemua pertubuhan belia yang berdaftar di bawah akta ini, akan diberi perhatian besar oleh Kementerian Belia dan Sukan termasuklah dalam soal pemberian bantuan, pembangunan kepimpinan, pembangunan organisasi dan sebagainya;
 • Identiti dan imej sebenar pertubuhan belia akan lebih terserlah sebagai organisasi untuk orang muda apabila ahli dan pemimpinnya dalam lingkungan umur tidak melebihi 40 tahun;
 • Peluang yang terbuka luas untuk golongan muda menerajui pertubuhan belia secara tidak langsung akan dapat melahirkan lebih ramai pemimpin muda yang bakal menjadi pemimpin pelapis negara;
 • Ruang perundingan antara golongan belia dan kerajaan lebih terbuka luas, terarah dan bersistematik melalui forum perundingan yang diwujudkan iaitu Majlis Perundingan Belia Negara;
 • Pendekatan pembangunan belia di negara ini akan melangkah ke era baru menerusi aplikasi penyelidikan dan pembangunan (R & D) dalam bidang pembangunan belia yang diperkenalkan di bawah akta ini
Sebarang pertikaian yang tidak dapat diselesaikan, boleh dirujuk kepada Pendaftar untuk keputusannya;
 • Jika tidak berpuas hati dengan keputusan Pendaftar, rayuan boleh dibuat kepada Panel Penyelesaian Pertikaian;
 • Jika tidak berpuas hati dengan keputusan Panel tersebut, rayuan boleh dibuat kepada Menteri
Pendaftar boleh menolak pendaftaran pertubuhan belia jika:
 • pendaftarannya telah dibuat disebabkan fraud, kesilapan atau salah nyataan;
 • pertubuhan belia tersebut digunakan bagi maksud menyalahi undang-undang;
 • pertubuhan belia tersebut meneruskan objektif selain objektif asal penubuhannya;
 • pertubuhan belia dengan sengaja melanggar Akta ini atau mana-mana peraturan di bawah Akta ini;
 • pertubuhan belia tersebut tidak wujud lagi;
 • pertubuhan belia tersebut atau cawangannya telah dibatalkan di bawah Akta Pertubuhan 1966; 
 • pertikaian wujud dikalangan anggota pertubuhan belia mengenai pemegang jawatan atau pentadbir harta pertubuhan tersebut
Urusan pendaftaran pertubuhan belia akan dikendalikan oleh Pendaftar Pertubuhan Belia yang dilantik oleh Menteri Belia dan Sukan
Menurut tafsiran aktiviti belia di bawah Akta ini, ianya bermaksud sebarang aktiviti melibatkan belia yang antara objektif aktiviti tersebut terkandung aspek: 
 
 • Untuk membina peribadi belia;
 • Untuk meningkatkan kesetianegaraan di kalangan belia;
 • Untuk menyebarkan prinsip-prinsip Rukunegara;
 • Untuk mewujudkan kesedaran di kalangan belia terhadap unsur dan nilai negatif;
 • Untuk membolehkan belia mempunyai kesedaran terhadap kebudayaan, alam sekitar, sukan, kesihatan, kerohanian dan kebajikan sosial;
 • Untuk memberikan peluang bagi penyertaan belia dalam program pembangunan komuniti bandar dan luar bandar;
 • Untuk memberikan peluang bagi latihan kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan;
 • Untuk membantu belia menyesuaikan diri dan membentuk sikap positif dalam menghadapi cabaran dan desakan hidup melalui penggunaan komponen pendidikan dan kemahiran hidup
Ya. Semua pertubuhan belia yang telah didaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 perlu memohon untuk didaftar di bawah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2006 dan berhenti berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 tersebut apabila pendaftarannya diluluskan di bawah Akta ini.
Mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga tamat tempohnya atau penggalnya.
Akta ini hanya menghadkan tempoh memegang jawatan sebagai Ketua dalam pertubuhan belia di peringkat kebangsaan iaitu hendaklah tidak melebihi 6 tahun secara berterusan. Pemegang jawatan lain di semua peringkat tidak dihadkan tempohnya dengan syarat belum melebihi umur 40 tahun.
Mana-mana orang yang menjadi presiden, naib presiden, setiausaha, bendahari atau anggota jawatankuasa bagi pertubuhan belia atau mana-mana cawangannya.
 • Pemimpin yang dipilih atau dilantik memegang jawatan hendaklah berumur tidak kurang lima belas tahun dan tidak melebihi empat puluh tahun 
 • Tidak disabitkan atas apa-apa kesalahan di bawah Akta ini 
 • Tidak disabitkan atas apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang lain dan dihukum denda tidak kurang RM5,000.00 atau penjara tidak kurang daripada 1 tahun 
 • Bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan 
 • Tidak menjalani perintah tahanan, sekatan, kawal seliaan, kediaman terhad, buang negeri atau deportasi 
 • Bukan seorang yang diisytiharkan sebagai tidak sempurna akal 
 • Bukan seorang yang didapati tidak layak memegang jawatan atas sebab lain yang difikirkan sesuai dan perlu oleh Pendaftar Pertubuhan Belia
 • Pertubuhan yang ditubuh melalui Akta Parlimen lain seperti Persatuan Pandu Puteri, Persekutuan Pengakap, St. John Ambulans dan Persatuan Bulan Sabit Merah
 • Sayap Belia (Youth Wing) kepada apa-apa pertubuhan selain pertubuhan belia
 • Semua pertubuhan belia yang baru ditubuhkan dan belum berdaftar 
 • Semua pertubuhan belia yang masih berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable